Protokol zagovora doktorske disertacjie


 • Doktorska disertacija se javno zagovarja pred Komisijo za zagovor doktorske disertacije, ki jo imenuje Senat fakultete. Predsednik komisije je dekan, pristojni prodekan oz. od dekana imenovan član komisije. Na zagovor je, z objavo na oglasni deski fakultete ter v časniku Večer, povabljena tudi javnost.
 • Zagovor praviloma poteka v Senatni sobi fakultete. Kandidat se lahko na zagovor pripravi pol ure pred zagovorom. Za predstavitev kandidat uporabi predlogo fakultete, ki jo dobi v referatu fakultete ali na spletni strani http://www.feri.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=1695.
 • Člani Komisije za zagovor doktorske disertacije se sestanejo 15 minut pred zagovorom v dekanatu fakultete, kjer predsednik Komisije za zagovor doktorske disertacije najprej določi člana komisije ali strokovnega sodelavca članice, ki bo pisal zapisnik zagovora. Predsednik komisije seznani člane komisije s potekom zagovora in jih pozove, da mu sporočijo morebitne pomisleke in zadržke glede doktorske disertacije. Če obstajajo zadržki, ki bi pomenili razlog za odvzem doktorata po 159. členu Statuta UM, komisija zagovor odpove in o tem obvesti senat članice. Senat na prvi naslednji seji sprejme sklep o zavrnitvi doktorata ali o načinu, kako naj kandidat odpravi ugotovljene pomanjkljivosti; določi se tudi rok za odpravo pomanjkljivosti. V slednjem primeru se popravljena doktorska disertacija vrne v postopek.
 • Če zadržkov ni, predsednik komisije za zagovor ob za zagovor določeni uri, prične zagovor.
 • Ko Komisija vstopi v Senatno sobo, vsi prisotni vstanejo. Predsednik komisije formalno prične z zagovorom in povabi prisotne da sedejo, razen kandidata, ki stoji. Kandidat predstavitev opravi stoje, razen v primeru invalidnosti. Zagovor poteka v slovenskem jeziku. Če je kandidat tujec ali je kateri izmed članov komisije iz tujine, je zagovor lahko tudi v angleškem jeziku.
 • V uvodu predsednik Komisije za zagovor doktorske disertacije prebere kratek življenjepis kandidata, poda podatke o njegovih bibliografskih podatkih ter podatke o do sedaj opravljenem postopku za pridobitev doktorata znanosti.
 • Predsednik Komisije za oceno doktorske disertacije povzame Poročilo Komisije za oceno doktorske disertacije.
 • Na poziv predsednika Komisije za zagovor doktorske disertacije nato kandidat ustno predstavi predmet disertacije, znanstvene metode, ki jih je uporabil, in glavne znanstvene rezultate disertacije. Predstavitev naj okvirno traja 30 minut.
 • Po zaključku predstavitve doktorske disertacije predsednik pozove člane komisije, da kandidatu zastavijo vprašanja, dajejo pripombe ter zahtevajo pojasnila v zvezi z vsebino doktorske disertacije.
 • Kandidat odgovarja na postavljena vprašanja in pripombe ter brani svoje znanstvene izsledke in rezultate.
 • Predsednik Komisije za zagovor doktorske disertacije nato pozove ostale navzoče, da kandidatu zastavijo vprašanja.
 • Vsa vprašanja članov komisije in ostalih navzočih se zapišejo v zapisnik o zagovoru doktorske disertacije, pri čemer se zavede tudi ime in priimek izpraševalcev. Zapisnik podpišejo vsi člani Komisije in zapisnikar.
 • Ko kandidat odgovori na vsa postavljena vprašanja, predsednik zaključi javni zagovor disertacije in povabi člane Komisije na posvetovanje brez prisotnosti javnosti. Komisija se posvetuje in glasuje, ali je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo. Možna sta samo dva izida glasovanja: »Zagovor doktorske disertacije je bil uspešen« oziroma »Zagovor doktorske disertacije je bil neuspešen.« Vzdržan ali neveljaven glas šteje kot pozitiven.
 • Ko se komisija vrne v Senatno sobo, vsi prisotni ponovno vstanejo in stoje prisluhnejo odločitvi komisije.
 • Predsednik komisije za zagovor doktorske disertacije javno razglasi sklep komisije in zaključi zagovor.
Maribor, februar 2012